FAQ

Wat zijn de Sustainable Development Goals?


De SGD's (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties zijn 17 doelen voor duurzame ontwikkeling die in 2015 zijn vastgesteld. Hoewel deze bedoeld zijn voor overheden, spelen bedrijven ook een belangrijke rol bij het behalen van deze doelen. Enkele manieren hoe bedrijven de SGD's kunnen ondersteunen:

SDG 7 - Betaalbare en duurzame energie. Bedrijven kunnen investeren in hernieuwbare energie en energie-efficiëntie in hun operaties.
SDG 8 - Eerlijk werk en economische groei. Door eerlijke lonen, veilige werkomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden voor werknemers.
SDG 12 - Verantwoorde consumptie en productie. Door circulaire businessmodellen, duurzame inkoop en productontwerp.
SDG 13 - Klimaatactie. Het verminderen van de CO2-voetafdruk en het compenseren van emissies.
SDG 17 - Partnerschappen om doelstellingen te bereiken. Samenwerken in de sector en met andere stakeholders voor duurzame initiatieven.
Bedrijven kunnen hun positieve impact op de SGD's meten en rapporteren. Ook kunnen de doelen richting geven aan de duurzaamheidsstrategie en innovatie. De SGD's bieden een gemeenschappelijk raamwerk voor bedrijven om bij te dragen aan globale uitdagingen.

Wat zijn de gevolgen Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) voor bedrijven?

De gevolgen van de Corporate Social Responsibility Directive (CSRD) voor bedrijven en organisaties van openbaar belang kunnen als volgt worden beschreven: 

1. Verhoogde transparantie: CSRD verplicht organisaties van openbaar belang om uitgebreidere informatie te verstrekken over hun niet-financiële prestaties. Dit betekent dat ze meer inzicht moeten geven in hun sociale, milieu- en governanceaspecten. Ondernemingen moeten mogelijk hun rapportageprocessen verbeteren om aan deze verplichtingen te voldoen. 

2. Duurzaamheidsbeleid: De CSR-richtlijn stimuleert organisaties om een duurzaamheidsbeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit kan van invloed zijn op innovatie en de manier waarop bedrijven hun producten en diensten aanbieden. Ze moeten rekening houden met duurzaamheidsaspecten.

3. Stakeholder-engagement: CSRD benadrukt het belang van betrokkenheid van klanten, leveranciers, financiers of banken in besluitvormingsprocessen. Bedrijven moeten mogelijk meer tijd en middelen besteden aan het betrekken van deze belanghebbenden bij het nemen van beslissingen. 

Waarover gaat de CSRD?

De CSRD is de richtlijn van Europa, die het doel vastlegt dat alle lidstaten moeten bereiken. De ESRS (European Sustainability Reporting Standards) zijn de technische vereisten waaraan de duurzaamheidsrapporten moeten voldoen. Zij geven houvast aan de bedrijven over hoe ze nu met hun rapportering aan de slag moeten.
In het totaal zijn er 12 standaarden:

•    ESRS 1 en 2: dit zijn de algemene standaarden. Hierin vind je richtlijnen voor de rapportering over het businessmodel van het bedrijf, de organisatie, en hoe stakeholders betrokken worden in de strategievorming van het bedrijf. Ook het dubbele materialiteitsprincipe wordt hierin toegelicht. Dat betekent dat een bedrijf haar impact moet bepalen vanuit twee richtingen:

  • Het gaat enerzijds over de impact (positief en negatief) die je met je bedrijfsvoering hebt op mens en planeet. Dat is de impactmaterialiteit.
  • Anderzijds is er de financiële materialiteit: de financiële impact die externe trends, zoals klimaatverandering, hebben op je bedrijf.
  • ESRS E, S en G: dit zijn de thematische standaarden. Die geven subthema’s aan waarover bedrijven moeten rapporteren. Concreet gaat het over 5 milieutopics (E of Environment),
  • 4 sociale topics (S of Social) en 1 topic over bedrijfsvoering (G of Governance).

Welke duurzame marketingdiensten bieden jullie aan?

Wij bieden een breed scala aan duurzame marketingdiensten, zoals het ontwikkelen van groene merkstrategieën, milieuvriendelijke campagnes en het optimaliseren van sociale media-activiteiten.

Hoe kan ik mijn bedrijf verduurzamen met jullie hulp?

Met onze expertise kunnen wij u helpen bij het implementeren van milieuvriendelijke praktijken, het verminderen van uw ecologische voetafdruk en het promoten van uw duurzame initiatieven bij uw doelgroep.

Wat zijn de voordelen van duurzame marketing?

Duurzame marketing helpt uw bedrijf groeien, verhoogt het bewustzijn van uw merk en creëert een positieve reputatie. Bovendien draagt u actief bij aan een betere toekomst voor mens en milieu.