Vanaf wanneer geldt de Corporate Sustainable Reporting Directive?

De Commissie nam op 31 juli 2023 de Europese standaarden voor duurzaamheidsrapportage over. Dat betekent dat de Corporate Sustainable Reporting Directive een wettelijke verplichting wordt in Nederland vanaf 1 januari 2024.

Wat is een duurzaamheidsrapportage?

Net zoals organisaties jaarlijks financiële prestaties rapporteren, gaat duurzaamheidsrapportage over behaalde duurzaamheidsresultaten. Het omvat inspanningen zoals het verminderen van CO2-uitstoot en andere duurzaamheidsdoelen. Rapportages laten zien of deze doelen worden bereikt en hoe bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid.

Wat is de Corporate Sustainable Reporting Directive (CSRD)?

Het is een wettelijke Europese Standaard voor Rapportage van Duurzaamheid. De rapportagestructuur bestaat uit drie thema’s: Milieu (E), Maatschappij (S) en Beleid (G).

ESG (Environment, Social and Governance)?

Er zijn drie hoofdthema’s in de duurzaamheidsrapportage van de CSRD Standaard, namelijk ESG (Environment, Social en Governance) Vertaald in Nederlands, Milieu, Maatschappij en Bestuur. Drie bekende subthema's van duurzaamheid zijn: CO2-uitstoot, behandeling van mensen en bestuur van de organisatie.

Wat betekent dubbele materialiteit? (eenvoudig)

Dubbele materialiteit houdt in dat bedrijven moeten bepalen of een onderwerp van materieel belang is, zowel de mate van financiële impact en als de de mate van duurzaamheidsrisico’s en -kansen moeten geevalueerd worden.

Duurzaamheid en invloed?

Duurzaamheid is een algemeen begrip dat de onderlinge invloed omvat op: klimaat, milieu en samenleving. Dus op de omgeving.

Wat is de analyse van Dubbele Materialiteit volgens de CSRD? (uitgebreid)

Dit is de duale invloed analyse gericht op de balans tussen omgeving en organisatie.

Inside (out)

Het analyseert de invloed van de organisatie op de toestand van de omgeving. Zoals, CO2-uitstoot, uitscheiding van afval, behandeling van medewerkers. Dus de CSRD is een rapportage van de deze materiële invloed van organisatie op de drie duurzaamheidsthema’s ESG.

Outside (in)

De analyse van de invloed van de omgeving op de prestaties van de organisatie. Bekende voorbeelden van  prestaties: omzet, winst, vermogen, leencapaciteit of kasstromen. Denk ook aan invloed van op prestaties van de organisatie voor de gemeenschap. Banen, duurzame goodwill voor klanten, creatie van maatschappelijke waarde. Dus de invloed van de omgeving -gedefinieerd als de drie duurzaamheidsthema’s ESG - op de (financiële) prestaties van de organisatie.

Wat is het doel van de CSRD?

Het doel van de CSRD is het vergroten van de transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven en organisaties, en het verbeteren van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Dit stelt consumenten en klanten in staat om bedrijven te vergelijken op basis van hun inzet voor duurzaamheid.

Wat is het verschil tussen CSRD en ESRS?

De CSRD is de wetgevingstitel, terwijl de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) de onderliggende richtlijnen zijn voor het rapporteren binnen de richtlijnen, de directives van de Corporate Sustainable Reproting Directives.

Wat zijn de belangrijkste 4 zaken van de CSRD?

Inhoudelijk gaat de CSRD onder meer om de volgende vier zaken:

Vanuit het dubbele-materialiteitsprincipe rapporteren over:

    1. materiële duurzaamheidsontwikkelingen die leiden tot mogelijk financiële risico’s voor het bedrijf, zoals grondstoffenschaarste, extreem weer en transitierisico’s;
    2. ecologische en sociale materiële impact van het bedrijf op mens en milieu, zoals biodiversiteitsverlies en mensenrechtenschendingen in de keten;
  • het meten van langetermijndoelstellingen;
  • naast financiële informatie over immateriële zaken neemt de richtlijn ook niet-financiële indicatoren zoals sociaal kapitaal op; verplichte ‘limited assurance’:een externe accountantscontrole.

Deze vereisten leveren een belangrijke bijdrage aan meer kwaliteit en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsverslagen.

Wat is de timing van de CSRD?

De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Bedrijven moeten zich nu al voorbereiden op de richtlijn, zodat ze een jaar voor de startdatum kunnen beginnen met het verzamelen van de nodige data en het inrichten van de governance-structuur.

Waar komt de CSRD vandaan?

De CSRD maakt deel uit van de bredere Europese duurzaamheidsregelgeving, bekend als de Green Deal.

Geldt de CSRD ook voor het mkb?

Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Er is kans op een lichtere variant van de CSRD voor kleinere mkb-bedrijven.

Is de CSRD verplicht?

Vanaf 2024 is de CSRD verplicht voor bedrijven die momenteel onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, en vanaf 2025 voor grote bedrijven die dat nu niet doen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven wordt de CSRD verplicht vanaf 1 januari 2026.

Geldt de CSRD ook voor de overheid?

De huidige CSRD-richtlijn is van toepassing op ondernemingen (bijv. BV’s en NV’s). Overheidsinstellingen richten zich doorgaans op Global Goals.

Geldt de CSRD ook voor stichtingen?

Verenigingen en stichtingen zijn momenteel uitgesloten van de CSRD.

Geldt de CSRD ook voor de zorgsector?

Ja, aangezien sommige ondernemingen in de zorgsector rechtsvormen zoals BV’s of NV’s hebben, is de CSRD ook van toepassing op deze sector.

Is de CSRD een vervanging voor de NFRD?

Ja, de CSRD vervangt de NFRD en voegt assurance (zekerheid) van een accountant over niet-financiële informatie toe.

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de CSRD en de huidige NFRD?

De CSRD breidt de reikwijdte van rapportage uit naar meer bedrijven en introduceert gedetailleerdere en gestandaardiseerde rapportagevereisten. Het streeft ook naar een betere digitale rapportage door het gebruik van één elektronisch formaat voor duurzaamheidsinformatie.

Hoe bereid ik me voor op de CSRD-rapportage?

Het is verstandig om alvast te beginnen met het identificeren van de relevante duurzaamheidsinformatie binnen je organisatie. Dit omvat niet alleen het verzamelen van gegevens, maar ook het evalueren van je bestaande rapportageprocessen en -systemen om te zorgen dat ze voldoen aan de nieuwe vereisten.

Wat zijn de mogelijke gevolgen als ik niet aan de CSRD-vereisten voldoe?

Dit kan leiden tot juridische en reputatierisico’s. Bedrijven die niet tijdig en nauwkeurig rapporteren, kunnen boetes en sancties krijgen van toezichthoudende instanties en kunnen ook negatieve reacties van investeerders, klanten en andere belanghebbenden ondervinden.

Wie moet er in januari 2024 met de CSRD aan de slag?

In juli 2023 nam de Europese Unie de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan. In deze nieuwe richtlijn staat dat vanaf 2024 steeds meer bedrijven verplicht worden te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. De CSRD-richtlijn staat centraal in de Green Deal van de Europese Unie en moet zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie.

De CSRD-richtlijn vereist van grote bedrijven dat ze rapporteren over zaken als CO2-uitstoot en het sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De richtlijn is een uitbreiding van de bestaande Europese richtlijn rondom duurzaamheidsverslaglegging: de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Een bedrijf is groot als het voldoet aan minimaal twee van de drie onderstaande criteria.

  1. Meer dan 250 medewerkers
  2. Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  3. Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Voor bedrijven die nog geen verplichting valt het aan te bevelen de Global Goals te volgen. Dit raamwerk volgens de GRI (Global Reporting Initiative) is wereldwijd erkend en minder complex.

Het is ook mogelijk om later vanuit de Global Goals een vertaalslag te maken naar de CSRD.